Month over month – m/m

“Month over month” به معنای مقایسه تغییرات در یک دوره یک ماهه با دوره ماه قبل است. این مفهوم معمولاً در تحلیل‌های اقتصادی و آماری به کار می‌رود تا تغییرات کوتاه مدت را در یک متغیر مشخص نمایش دهد. این نوع مقایسه به ما اجازه می‌دهد تا تغییرات ماهانه در یک متغیر را مورد ارزیابی قرار دهیم. و به دقت بیشتری بفهمیم که چگونه مقادیر متغیر در طول زمان تغییر می‌کنند.

به عنوان مثال، در شاخص Building Consents m/m، اگر مقدار مجوزهای ساختمانی در یک ماه مشخص بیشتر از ماه قبل باشد، این نشان‌دهنده رشد در فعالیت‌های ساخت و ساز می‌باشد. از سوی دیگر، اگر مقدار مجوزهای ساختمانی در یک ماه کمتر از ماه قبل باشد، این نشان‌دهنده کاهش فعالیت‌های ساختمانی است.

مقایسه month over month به ما امکان می‌دهد تا تغییرات کوتاه مدت را مشاهده کرده و درک بهتری از روند و رویدادهای اقتصادی را بدست آوریم.

Powered by BetterDocs