تغییرات شغلی غیرکشاورزی – ADP Non-Farm Employment Change

شاخص ADP Non-Farm Employment Change یکی از مهمترین شاخص‌های اشتغال در ایالات متحده است که تغییرات ماهانه اشتغال در بخش غیرکشاورزی را نشان می‌دهد.

این شاخص توسط شرکت ADP بر اساس داده‌های حقوق و دستمزد شرکت‌های خصوصی در آمریکا محاسبه می‌شود.

افزایش ADP Non-Farm Employment Change به معنای ایجاد شغل و کاهش بیکاری و بالعکس کاهش آن نشانه از دست رفتن شغل است.

این شاخص به عنوان پیش‌نمایشی از گزارش ماهانه اشتغال دولت آمریکا محسوب می‌شود و تاثیر زیادی بر بازارهای مالی دارد.

باین شاخص با شاخص Non-Farm Payrolls (NFP) تفاوت هایی دارد که برای مشاهده این تفاوت ها به این مقاله مراجعه کنید.

Powered by BetterDocs