مجوز های اعطای وام مسکن – Mortgage Approvals

شاخص Mortgage Approvals یکی از شاخص‌های مهم در بازار مسکن بریتانیا است و تعداد مجوزهای اعطایی وام مسکن که صادر می شود توسط بانک‌ها را نشان می‌دهد.

مجوزهای اعطای وام مسکن

این شاخص ماهانه توسط بانک مرکزی انگلستان منتشر می‌شود و تعداد درخواست‌های وام مسکن که توسط بانک‌ها تأیید شده‌اند را اندازه‌گیری می‌کند.

افزایش در شاخص Mortgage Approvals به معنای رونق بازار مسکن و افزایش تقاضا برای خانه است. کاهش آن نیز نشانه کندی بازار مسکن محسوب می‌شود.

این شاخص یک نشانگر مهم فعالیت و سلامت بازار مسکن بریتانیا به شمار می‌رود.

Powered by BetterDocs