قیمت واردات آلمان – German Import Prices

شاخص German Import Prices m/m یکی از شاخص‌های اقتصادی مهم در آلمان است که نرخ تغییرات ماهانه قیمت واردات در این کشور را نشان می‌دهد.

این شاخص توسط آژانس آمار فدرال آلمان ماهانه منتشر می‌شود و درصد تغییرات قیمت واردات آلمان در یک ماه مشخص نسبت به ماه قبل از آن را اندازه‌گیری می‌کند.

افزایش این شاخص به معنای افزایش هزینه‌های واردات و کاهش قدرت خرید پول ملی است. کاهش شاخص نیز نشان‌دهنده کاهش قیمت واردات و افزایش قدرت خرید ارز آلمان است.

این شاخص توسط بانک مرکزی و سیاست‌گذاران آلمان برای تنظیم سیاست‌های پولی و مقابله با تورم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Powered by BetterDocs