عرضه پول – M4 Money Supply

شاخص M4 Money Supply m/m یک شاخص پولی مهم در بریتانیا است که نرخ رشد ماهانه عرضه پول را اندازه می‌گیرد.

M4 شامل پول نقد در دسترس عموم مردم به علاوه سپرده‌های بانکی و اوراق بهادار کوتاه مدت می‌شود.

شاخص M4 Money Supply به صورت درصد نرخ رشد ماه به ماه M4 را نشان می‌دهد. افزایش سریع M4 نشانه تسهیل سیاست پولی و رشد عرضه پول توسط بانک مرکزی است.

این شاخص توسط بانک مرکزی انگلستان برای کنترل عرضه پول و تورم مورد استفاده قرار می‌گیرد و یک شاخص کلیدی سیاست پولی محسوب می‌شود.

Powered by BetterDocs