خالص وام دهی به افراد – Net Lending Individuals

شاخص Net Lending to Individuals m/m یک شاخص پولی مهم در بریتانیا است که نرخ رشد ماهانه خالص وام دهی به افراد را نشان می‌دهد.

این شاخص تفاوت بین میزان وام‌های پرداختی و بازپرداختی افراد را در یک ماه مشخص نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد.

افزایش در شاخص Net Lending to Individuals به معنای افزایش خالص وام‌دهی بانک‌ها به مصرف‌کنندگان است که منجر به افزایش نقدینگی و تقاضای کل می‌شود.

کاهش شاخص نیز به معنای کاهش وام‌دهی خالص و کمتر شدن نقدینگی در اقتصاد است.

این شاخص توسط بانک مرکزی انگلستان برای تنظیم سیاست‌های پولی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Powered by BetterDocs