انتظارات اقتصادی کردیت سوئیس

شاخص Credit Suisse Economic Expectations یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی در سوئیس است که توسط بانک کردیت سوئیس منتشر می‌شود.

این شاخص انتظارات اقتصادی و پیش‌بینی‌های مردم سوئیس در مورد وضعیت اقتصاد این کشور را اندازه‌گیری می‌کند.

شاخص Credit Suisse Economic Expectations از طریق نظرسنجی ماهانه از حدود 2000 نفر در سوئیس بدست می‌آید. و در مورد تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و موارد دیگر مورد پرسش قرار می گیرند.

افزایش این شاخص به معنای بهبود انتظارات اقتصادی مردم است. این شاخص یک نشانگر مهم برای پیش‌بینی روندهای آینده اقتصاد سوئیس محسوب می‌شود.

Powered by BetterDocs