اقتصاد سیاسی – Political Economy

اقتصاد سیاسی (Political Economy) یک رشته تحقیقاتی و تحلیلی است که به مطالعه تعامل‌ها و ارتباط‌های بین اقتصاد و سیاست در جوامع مختلف می‌پردازد. این رشته بررسی می‌کند که چگونه عوامل سیاسی می‌توانند بر اقتصاد تأثیر بگذارند و چگونه شرایط اقتصادی نیز می‌توانند سیاست‌ها و نظام‌های سیاسی را تحت تأثیر قرار دهند.

در اقتصاد سیاسی، ارتباط‌های پیچیده بین دولت‌ها، سیاست‌ها، نهادها، قدرت‌ها، انتخابات، نظام‌های اقتصادی و تأثیر آن‌ها بر اقتصاد مورد بررسی قرار می‌گیرد. این رشته تلاش می‌کند تا از طریق تحلیل‌ها و مطالعات معمولاً میکرو و ماکرواقتصادی، تأثیر سیاست‌ها و اقدامات سیاسی بر توزیع منابع، تجارت، سیستم مالی، رفتار اقتصادی افراد و سازمان‌ها و دیگر اجزاء اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

عوامل سیاسی می‌توانند بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مؤثر باشند، از تعیین سیاست‌های مالی و پولی تا تعیین قوانین و مقررات تجاری و تأثیرگذاری بر تجارت بین‌المللی. اقتصاد سیاسی به بررسی نحوه تأثیر گذاری سیاست‌ها و اقدامات سیاسی بر عملکرد اقتصادی و همچنین نقش اقتصاد در تعیین سیاست‌ها و نظام‌های سیاسی می‌پردازد.

این رشته ارتباط میان اقتصاد و سیاست را به‌عنوان یک پدیده پیچیده و چندجانبه بررسی می‌کند و به مطالعه اثرات تصمیمات سیاسی بر اقتصاد و برعکس، اثرات اقتصادی بر تصمیمات سیاسی می‌پردازد.

Powered by BetterDocs