اقتصاد رفتاری – Behavioral Economics

اقتصاد رفتاری (Behavioral Economics) یک شاخه از علم اقتصاد است که تلاش دارد تا رفتار و تصمیم‌گیری انسان‌ها را در مواجهه با موقعیت‌های اقتصادی مورد مطالعه و تحلیل قرار دهد. این حوزه با ترکیب مفاهیم اقتصادی با دانش و مطالعه رفتاری و روان‌شناسی، به بررسی عواملی می‌پردازد که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی انسان‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

اقتصاد رفتاری به تحلیل عواملی مانند احتکار اطلاعات، ترجیح‌های تاخیری، تأثیر نظریات ذهنی، شیوه‌های تصمیم‌گیری انسان‌ها و تأثیر عوامل روان‌شناختی و اجتماعی در رفتارهای اقتصادی می‌پردازد. این شاخه از علم اقتصاد تأکید دارد که انسان‌ها نهایتاً بر اساس تصمیم‌های عقلانی و منطقی عمل نمی‌کنند و رفتارهایشان تحت تأثیر عوامل غیراقتصادی نیز قرار می‌گیرد.

اقتصاد رفتاری به چالش‌هایی که نظریه‌های اقتصادی متعارف در توصیف رفتار انسانی مواجه است، پاسخ می‌دهد و سعی دارد تا با ارائه مدل‌ها و تجزیه و تحلیل‌های مبتنی بر رفتار انسانی به دقت بهبود انبوهی از موضوعات اقتصادی بپردازد. این رویکرد برای ارتقاء نظریه‌های اقتصادی و سیاست‌های عمومی به خصوص در زمینه‌های مالی، انتخاب مصرف‌کننده و رفتار تجاری بسیار حائز اهمیت است.

Powered by BetterDocs