اعتبار ناخالص – Gross Credit

اعتبار ناخالص (Gross Credit) به معنای مجموع کلیه تسهیلات اعطا شده توسط بانک‌ها و موسسات مالی به مشتریان در یک زمان مشخص است. این مفهوم به صورت مجموعه‌ای از وام‌ها و خطوط اعتباری که به افراد یا سازمان‌ها ارائه می‌شود، تعریف می‌شود.

اعتبار ناخالص شامل تمامی تسهیلات مالی است که به صورت قرض و وام، خطوط اعتباری، تسهیلات نقدی، اعتبارات تجاری و سایر ابزارهای مشابه از طرف بانک‌ها و موسسات مالی به مشتریان اعطا می‌شود. این شامل مبالغ اصل و همچنین سودهای مرتبط با تسهیلات مالی است.

تعیین اعتبار ناخالص در نظام بانکی و مالی به دقت مدیریت مالی و نظارت بر وام‌ها و تسهیلات مالی کمک می‌کند. به وسیله محاسبه اعتبار ناخالص، موسسات مالی می‌توانند درک بهتری از میزان و ریسک اعطای وام‌ها داشته باشند و سیاست‌های مناسب در خصوص اعطای تسهیلات مالی را تعیین کنند.

به طور کلی، اعتبار ناخالص یک معیار مهم در محاسبه و نظارت بر مقدار کلیه تسهیلات مالی است که یک بانک یا موسسه مالی به مشتریان خود ارائه می‌دهد و در نظام مالی یک کشور نقش حیاتی دارد.

Powered by BetterDocs