ارزش (Value) در بازارهای مالی به معنای  قیمت و ارزش یک دارایی، سهم، سرمایه‌گذاری یا ابزار مالی می‌باشد. ارزش می‌تواند به صورت مالی (مانند قیمت یک سهم) یا غیرمالی (مانند ارزش استراتژیک یک شرکت) در نظر گرفته شود.

در بازارهای مالی، ارزش معمولاً بر اساس عوامل مختلفی مانند عرضه و تقاضا، عوامل اقتصادی، اطلاعات مربوطه و رویدادهای جاری تعیین می‌شود. ارزش یک دارایی ممکن است در طول زمان تغییر کند و بر اساس تغییرات بازار و شرایط اقتصادی تحت تأثیر قرار گیرد.

معمولاً در بازارهای مالی، ارزش یک دارایی به دو شکل تعیین می‌شود:

1. ارزش بازار (Market Value): این ارزش به معنای قیمت فعلی یک دارایی در بازار و بر اساس تعامل عرضه و تقاضا تشکیل می‌شود. قیمت بازار ممکن است با قیمت دفتری یا ارزش صافی (نسبت به بدهی و دارایی‌های شرکت) متفاوت باشد.

2. ارزش درونی (Intrinsic Value): این ارزش به معنای ارزش حقیقی و واقعی یک دارایی است و بر اساس عوامل اساسی مرتبط با آن دارایی، مانند درآمد، سودآوری، توقعات رشد و محدودیت‌های صنعتی تعیین می‌شود. ارزش درونی می‌تواند از قیمت بازار بالاتر یا پایین‌تر باشد، که این می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری را ایجاد کند.

مهم است بدانید که ارزش یک دارایی ممکن است در نظرگیری از جنبه‌های مختلفی متغیر باشد و بسته به نظرگاه و استراتژی سرمایه‌گذار متفاوت باشد. همچنین، ارزش دارایی‌ها ممکن است در طول زمان تغییر کند و به عوامل مختلفی مانند تحولات بازار، رویدادهای جاری و شرایط اقتصادی وابسته باشد.

Powered by BetterDocs