آهنگ (جریان) نقدینگی – Cash Flow

آهنگ نقدینگی یا جریان نقدینگی یا نقدآوری (Cash Flow) یک مفهوم مالی است که نشان‌دهنده جریان ورودی و خروجی وجه نقد از یک شرکت یا سازمان در یک دوره زمانی مشخص می‌شود. به عبارت دیگر، آهنگ نقدینگی نشان‌دهنده مقدار پولی است که به داخل و خارج یک سازمان جریان دارد و در نتیجه نشان می‌دهد که یک سازمان چقدر نقدینگی تولید کرده یا مصرف کرده است.

آهنگ نقدینگی به سه نوع تقسیم می‌شود:

  1. آهنگ نقدینگی عملیاتی (Operating Cash Flow): این نوع آهنگ نقدینگی مرتبط با فعالیت‌های اصلی یک سازمان مانند فروش محصولات یا خدمات، خرید و فروش دارایی‌ها، هزینه‌های تولید و هزینه‌های اداری است. این نوع آهنگ نقدینگی نشان می‌دهد که چقدر نقدینگی از فعالیت‌های عملیاتی به داخل سازمان جذب شده یا از آن خارج شده است.
  2. آهنگ نقدینگی سرمایه‌گذاری (Investing Cash Flow): این نوع آهنگ نقدینگی مربوط به سرمایه‌گذاری‌های سازمان مانند خرید یا فروش دارایی‌های ثابت مثل ماشین‌آلات، خرید سهام یا سهام‌های اقلیمی و سایر فعالیت‌های مشابه است.
  3. آهنگ نقدینگی تأمین‌کننده (Financing Cash Flow): این نوع آهنگ نقدینگی مربوط به فعالیت‌های تأمین مالی سازمان مانند جذب و پرداخت وام‌ها، صدور سهام یا بدهی‌های اضافی است.

آهنگ نقدینگی برای ارزیابی وضعیت مالی یک شرکت یا سازمان بسیار مهم است. اگر آهنگ نقدینگی مثبت باشد، نشان‌دهنده این است که سازمان در توانایی تولید نقدینگی و پرداخت بدهی‌ها به موقع موفق بوده است. اما اگر آهنگ نقدینگی منفی باشد، این ممکن است به نشان‌دهنده مشکلات مالی و نقدینگی سازمان باشد.

Powered by BetterDocs