نوسانات اقتصادی کوتاه مدت سوئیس

شاخص KOF Economic Barometer یکی از مهمترین شاخص‌های پیش‌بینی کننده وضعیت اقتصادی در سوئیس است که توسط موسسه تحقیقات اقتصادی KOF منتشر می‌شود.

این شاخص از ترکیب چندین زیرشاخص تشکیل می شود که شامل شاخص‌هایی در زمینه تولید صنعتی، سفارشات صادراتی، روند اشتغال و میزان اعتماد تجاری و مصرف‌کننده می‌شود.

شاخص KOF Economic Barometer نوسانات اقتصادی کوتاه مدت در سوئیس را پیش‌بینی می‌کند. افزایش این شاخص نشانه روند رو به رشد اقتصاد و کاهش آن نشانه تضعیف فعالیت اقتصادی در سوئیس است.

این شاخص ماهانه منتشر می‌شود و توسط سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران بازار به عنوان یک شاخص کلیدی دنبال می‌شود.

Powered by BetterDocs