مجوز های ساخت و ساز استرالیا – Building Approvals

شاخص Building Approvals m/m یا شاخص مجوزهای ساختمانی ماه به ماه، یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی در استرالیا است. این شاخص نمایانگر میزان تغییرات در تعداد مجوزهای ساختمانی صادره نسبت به ماه قبل است.

این شاخص به صورت ماهانه توسط Australian Bureau of Statistics منتشر می‌شود و نشان دهنده روند تغییرات در بخش ساخت و ساز و فعالیت‌های مرتبط در استرالیا است.

افزایش در مقدار ماهانه این شاخص نشانۀ رشد در بخش ساختمان است. این شاخص توسط تحلیل گران بازار و سرمایه‌گذاران به عنوان شاخصی جهت پیش‌بینی روندهای آتی اقتصاد و بازار مسکن مورد توجه قرار می‌گیرد.

شما می توانید تمام شاخص های مربوط به بازار فارکس را بصورت لحظه ای از سایت فارکس فکتوری فارسی پیگیری کنید.

Powered by BetterDocs