اوراق قرضه ۱۰ ساله ایتالیا – Italian 10-y Bond Auction

شاخص Italian 10-y Bond Auction یکی از شاخص‌های مهم بازار اوراق قرضه در ایتالیا است که نرخ بهره اوراق قرضه 10 ساله دولت ایتالیا را در حراجی‌های ماهانه نشان می‌دهد.

در این حراجی‌ها، دولت ایتالیا اوراق قرضه با سررسید 10 ساله منتشر می‌کند و خریداران بر اساس نرخ بهره پیشنهادی خود در مزایده شرکت می‌کنند.

کاهش شاخص Italian 10-y Bond Auction به معنای افزایش نرخ بهره و بالعکس افزایش آن به معنای کاهش نرخ بهره اوراق قرضه است.

این شاخص یکی از مهمترین نشانگرهای بازار اوراق قرضه و وضعیت اقتصاد ایتالیا محسوب می‌شود.

Powered by BetterDocs