در این طرح حداکثر تا 70% از ریبیتی که از طریق کمیسیون معاملات تریدر توسط کارگزار اخذ می شود به تریدر بازگردانده می شود
320 views